Частна детска градина и ясла "Палави крачета"

ОБУЧЕНИЕ В ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „Палави крачета“

 

Методики, дейности и обучения по програма одобрена от МОН!

Дейността в детска градина и ясла „Палави крачета“ се осъществява по одобрена от МОН програмна система, съобразена с всички

изисквания за обучение и възпитание на деца от 1 до 7 години, същевременно отворена към всички нови и модерни методики. Системата предоставя и участие на родителите в процесите на израстване на детето. Това според нас е ключът към успешната формула учител-дете-родител, която да разгърне творческия потенциал на децата.

Всеки един член на нашия екип – преподаватели, логопед и медицински лица, отделя индивидуално време, внимание и любов на всяко дете, като възпитава и чувство на споделеност, затова нашите педагози работят в малки групи, развивайки детските умения, потенциал и таланти.

Целите, задачите и очакваните резултати, заложени в образователните направления са съобразени със специфичните за отделните възрастови групи и потребностите на всяко от децата за овладяване на все нови и нови начини за общуване със заобикалящия ги свят.

В учебната програма акцентираме върху езиковата подготовка на децата по английски език. Паралелно с това детето развива своите умения в сферите на изящните и приложни изкуства, спорт, музика и т.н. Всичко това се постига чрез игрово-познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност.

Учебният процес протича по следните образователни направления: 

Български език и литература
Математика
JUMP MATH
Английски език
Социален свят
Природен свят
Изобразително изкуство
Физическа култура
Игрова култура
Музика
Конструктивно-технически и битови дейности

Copyright 2016 PalaviKracheta.com | All Rights Reserved | Powered by Palavi Kracheta LTD